RODO 2021 NIKITA FIRSTZgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), która wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. chcielibyśmy poinformować Panią/Pana o sposobie przetwarzania przez nas danych, oraz prawach jakich Pani/Panu przysługują.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nikita First Sp. z o. o. z siedzibą  w Warszawie Warszawa, 02-017 Al. Jerozolimskie 125/127/402B, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000690694, akta prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  NIP: 7010710020, kapitał zakładowy 5,000 złotych, tel  48(22)3955111tel  48 575315111, e-mail nikitafirstpl@gmail.com 

Dane te przetwarzamy w związku z prowadzoną działalnością w celu wypełnienia umów i zleceń powierzonych nam przez Panią/Pana lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. „b” RODO), sprzedaży produktów i usług, w celach marketingowych, promocji  produktów i usług, do komunikacji biznesowej oraz innych zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 pkt. „c” RODO), albo też w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  Nikita First Sp. z o. o tj. w związku z zawieraniem i wykonywaniem oraz ewidencją umów z osobami, na rzecz których Pani/Pan działa jako ich pracownik/współpracownik (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO),

Dane osobowe są przekazywane w ramach ustawowych zobowiązań organom państwowym takim jak administratorzy podatkowi, sądy, organy ścigania. Będziemy także przekazywać niezbędne informacje osobowe w przypadku korzystania z podwykonawców - dotyczy to firm transportowych, dostawców usług pocztowych, wykonawcy systemów informatycznych oraz innych podwykonawców zewnętrznych.

Informujemy, że Pani/Pana dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, w tym oferowania produktów i usług w oparciu o przypisane Państwu preferencje, a także do wewnętrznych potrzeb. Do profilowania będą wykorzystywane dane znajdujące się w naszych zasobach, na bazie których będzie możliwe opracowanie spersonalizowanej oferty produktowej. Ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Pani/Pana danych na potrzeby marketingu.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo ograniczenia przetwarzania
b.  prawo dostępu do treści danych osobowych,
c.  prawo żądania sprostowania danych osobowych,
d.  prawo żądania usunięcia danych osobowych - "do bycia zapomnianym"
e.  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f.   prawo do przenoszenia danych osobowych
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z Administratorem danych celem uzyskania informacji o przetwarzaniu danych lub realizacji praw zawartych w pkt 5:  admin@nikitafirst.pl , lub pisemnie na adres firmy.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartych umów, o których mowa w pkt 2), przez okres trwania możliwości zawarcia takich umów oraz przez czas trwania skutków prawnych tych umów oraz dla oceny i realizacji roszczeń wynikających z tych umów.
Szczegółowe informację znajdzie Pani/Pan na naszej stronie internetowej w dziale “polityka prywatności”

Chcielibyśmy poinformować że dokładamy wszelkich starań, aby Pani/Pana dane były przetwarzane w sposób bezpieczny, oraz  zgodnie z literą prawa.

Informujemy też, że przekazując nam dane potrzebne do wypełnienia zlecenia, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie ich przez  Nikita First Sp. z o. o. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy między Panią/Panem a Nikita First Sp. z o. o. lub między osobą na rzecz której Pani/Pan działa, a Nikita First Sp. z o. o, przy czym nie jest Pani/Pan osobą zobowiązaną do podania danych osobowych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi współpracę gospodarczą między Panią/Panem a Nikita First Sp. z o. o. lub między osobą na rzecz której Pani/Pan działa, a Nikita First Sp. z o. o

Z wyrazami szacunku