STUDY ENGLISH

 

Turyści, tradycyjnie wybierając się na urlop niezbyt poważnie biorą pod uwagę polisy ubezpieczeniowe podróży. Często nie poświęcają uwagi na ich prawidłowe wypełnienie, nie zastanawiając się do czego polisa jest potrzebna, jaki zakres ochrony pokrywa oraz jakie są programy ubezpieczeniowe turystów którzy wyjeżdżają za granicę (ubezpieczenie WZR).Dlaczego więc turystyczna polisa ubezpieczeniowa jest tak ważna? Ubezpieczenie na czas podróży za granicę – to przede wszystkim ochrona zdrowia i mienia turysty czasie podróży. Ubezpieczenie wyjeżdżających za granicę obejmuje:

  • Pilną pomoc medyczną oraz refundację kosztów leczenia związanych z chorobą
  • Rekompensatę w razie wystąpienia wypadku
  • Rekompensatę w przypadku anulowania wyjazdu z przyczyn niezależnych od podróżnego

lub zmiany terminu wyjazdu z przyczyn niezależnych od podróżnego

  • Rekompensatę w przypadku uszkodzenia, utraty lub opóźnienia dostarczenia bagażu
  • Refundację kosztów w przypadku spowodowania szkody przez turystę osobom trzecim

(Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej)

Przy sporządzaniu polisy turysta może wybrać najbardziej odpowiadający mu program i warunki ubezpieczenia na czas podróży za granicę.Zalety naszej polisy ubezpieczeniowej dla wyjeżdżających za granicę:

1. Opłata pilnej pomocy medycznej i innych rodzajów pilnej pomocy.

2. Zwrot kosztów pilnej pomocy stomatologicznej w przypadku wystąpienia ostrego bólu  - do 150 USD/EUR, przy wypadku do 300 USD/EUR.

3. Nasza polisa posiada akredytację we wszystkich placówkach dyplomatycznych na Ukrainie

4. Możliwość rozszerzenia usług właściciela polisy przebywającego za granicą. Jaki zakres obejmuje umowa ubezpieczenia wyjeżdżających za granicę (WZR):

1. Wydatki przeznaczone na pilną pomoc medyczną w czasie wyjazdu.

2. Wydatki za usługę transportu medycznego do kliniki za granicą i do kraju.

3. Dodatkowe wydatki związane z pomocą dla dzieci i ludzi pracujących

(biznesmenów?) (dop. Program B)

4. Ubezpieczenie ryzyk finansowych w czasie podróży.

5. Dodatkowe ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w podczas podróży.

Ubezpieczenie wyjeżdżających za granicę zapewnia im kompleksową ochronę osobistą i majątkową w czasie wyjazdu poza granicę Ukrainy.

Polisa ubezpieczeniowa ERV obejmuje obowiązkowe rodzaje ubezpieczenia dla wyjeżdżających, zgodne z ustawą Ukrainy „O turystyce” a także inne rodzaje ubezpieczeń, do wyboru przez klienta, które pomogą mu uniknąć dodatkowych opłat i strat wynikłych na skutek nieprzewidzianych wypadków przed , w trakcie i po odbyciu podróży.

Polisa ubezpieczeniowa staje się także jednym z dokumentów niezbędnych dla uzyskania wizy wjazdowej do większości państw na świecie a w szczególności do państw Unii Europejskiej i strefy Schengen.

Polisa ubezpieczeniowa kompleksowa ERV może obejmować różne warianty następujących rodzajów ubezpieczenia:

Ubezpieczenie od wydatków na pokrycie kosztów leczenia - pozwala klientowi na otrzymanie pomocy medycznej za granicą w razie nagłej choroby lub wypadku. W czasie przygotowywania umowy ubezpieczeniowej (polisy) należy zwracać szczególną uwagę na kwotę sumy ubezpieczenia.

Dla wyjazdów do państw Unii Europejskiej, zgodnie z zapisami kodeksu wizowego Unii Europejskiej suma ubezpieczenia przy ubezpieczeniu wydatków na koszty leczenia powinna być nie mniejsza niż 30 000 EUR na każdego ubezpieczonego. Dla podróżujących w kierunkach egzotycznych takich jak np. Tajlandia czy Indie a także do państw znacznie oddalonych od Ukrainy takich jak np. państwa położone na wyspach np. Malediwy, Wyspy Karaibskie, a także ZEA, Japonia, Australia, Państwa Ameryki Północnej i Południowej, rekomenduje się przyjmować sumę ubezpieczeniową (kwotę ubezpieczenia) nie mniejszą niż 50 000 EUR/USD.   

Jeśli planują Państwo spędzić swój wypoczynek aktywnie np. jeździć na nartach w górach, sankach, konno, motocyklach, nartach wodnych, uprawiać nurkowanie, jeździć na zwierzętach jucznych lub zajmować się innymi rodzajami aktywności o podwyższonym ryzyku, powinno być to obowiązkowo zawarte w Państwa polisie ubezpieczeniowej. W takim przypadku będzie doliczony specjalny dodatek do taryfy ubezpieczeniowej.

Należy uwzględnić także fakt, że prawdopodobieństwo wystąpienia gwałtownych problemów ze zdrowiem wzrasta dla ludzi w podeszłym wieku, dlatego przy ubezpieczeniu turystów w wieku od 65 – 80 lat dolicza się dodatkowe opłaty.

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków – pozwala uzyskać odszkodowanie, jeżeli w rezultacie wypadku, który odbył się w czasie podróży nastąpiła czasowa utrata zdolności do pracy, kalectwo lub śmierć ubezpieczonego. Należy zwrócić uwagę na to, że rozmiar odszkodowania kształtuje się w % od sumy ubezpieczenia, dlatego im wyższa suma ubezpieczenia, tym większe odszkodowanie można uzyskać. 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – obejmuje rozpatrzenie spraw cywilnych w sądzie, pomoc prawną i wyrównanie strat w przypadku, gdy w wyniku nieostrożności wyrządzili.
Państwo szkodę w mieniu lub zdrowiu osób trzecich. Na przykład w czasie aktywnego wypoczynku jak jazda na nartach, istnieje duże prawdopodobieństwo zderzenia z innym narciarzem lub upadku, który pociągnie za sobą uraz lub zniszczenie mienia osób trzecich np. w trakcie używania sprzętu z wypożyczalni. W takim przypadku roszczenia finansowe są zwyczajną praktyką szczególnie w krajach Europy Zachodniej. Określona suma ubezpieczenia pozwoli Państwu otrzymać pomoc prawną dla obrony swoich interesów za granicą.

Ubezpieczenie bagażu – zapewnia rekompensatę wydatków na zakup artykułów pierwszej potrzeby w czasie długotrwałej zwłoki przy otrzymaniu bagażu, rekompensatę za szkody wynikłe w wyniku uszkodzenia bagażu w czasie podróży lotniczej, kradzieży, zagubienia bagażu czy błędnego dostarczenia bagażu do innego państwa a także innych przyczyn utraty bagażu. 

Ubezpieczenie od odwołania podróży – ubezpieczenie od ryzyka finansowego związanego z odmową podróży lub nagłym przerwaniem podróży turystycznej pozwala uniknąć strat finansowych w przypadku niemożliwości udania się w podróż lub przedterminowego przerwania podróży.

Przyczyny anulowania podróży mogą być różnorakie, jak na przykład: odmowa przyznania wizy wjazdowej przez służby konsularne danego państwa, nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba, kradzież mienia i inne.