Tłumaczenie tekstów - ustne, pisemne

Ameryka Południowa

 


Kupujemy towary, produkty, magazyny....

W dobie międzynarodowych stosunków gospodarczych towary, produkty i usługi przemieszczają się po świecie z kraju do kraju. Kiedy kupujemy ten lub inny towar, chcemy wiedzieć, z czego jest zrobiony i jak go używać. Bardzo często etykiety na kosmetykach, środkach chemicznych czy detergentach pozostają nieprzetłumaczone. Nie ma możliwości stosowania produktów leczniczych z zagranicy. Jeśli instrukcja nie jest przetłumaczona, nie wiadomo jak włączyć lub wyłączyć dane urządzenie, a wszystko przez nieodpowiedni język w instrukcji itp.


Skontaktuj się z nami!

Nasze biuro tłumaczeń ma duże doświadczenie w tych tłumaczeniach. Wystarczy dostarczyć instrukcję do naszego biura tłumaczeń lub zeskanować ją i przesłać mailem, a w stosunkowo krótkim czasie otrzymają Państwo przetłumaczony tekst instrukcji lub artykułu.
Listy.
Prywatna lub oficjalna korespondencja pomiędzy osobami prywatnymi lub organizacjami.
Korespondencja prywatna to osobista korespondencja między dwoma osobami, o charakterze przyjacielskim, która odbywa się między krewnymi lub bliskimi osobami. Tłumacząc takie teksty, tłumacz powinien umieć odpowiednio przenieść znaczenie i intonację zawartą w korespondencji z jednego języka na drugi.
Oficjalna korespondencja wymaga poważniejszego, wyważonego i pozbawionego emocji języka biznesowego, a także odpowiedniego stylu pisania biznesowego. Wykorzystywany jest w negocjacjach międzyorganizacyjnych, przy zamykaniu transakcji, w procesach personalnych między partnerami itp. W tym przypadku tłumacz powinien biegle posługiwać się danym językiem, w tym używać terminów języka urzędowego i biznesowego, które są odpowiednie dla danych dokumentów. Szczególną uwagę należy zwrócić również na prawidłowe przekazanie podstawowej funkcji korespondencji urzędowej, jaką jest komunikacja.
Obie korespondencje, podobnie jak druga, mogą zawierać informacje poufne. Przy tłumaczeniu listów nasze biuro gwarantuje, że informacje zawarte w korespondencji nie zostaną ujawnione.


Czasopisma, gazety...

Lubisz błyszczące magazyny z przejrzystymi i ciekawie napisanymi artykułami? A może chcesz przeczytać artykuł w gazecie, który wydaje Ci się bardzo ważny, ale jest napisany w innym języku?
Nasze biuro tłumaczeń oferuje tłumaczenie artykułów.
Tekst gazetowy zawiera szereg cech leksykalno-stylistycznych, które odróżniają go od tekstu w stylu naukowo-technicznym.
W przeciwieństwie do neutralnego języka spotykanego w tekstach naukowych i technicznych, język artykułów charakteryzuje się często nasyceniem emocjonalnym, co zbliża go do stylu języka literackiego. Spotykamy się z porównaniami, metaforami, idiomami, elementami humoru, sarkazmu, ironii itp. Pełne tłumaczenie materiałów drukowanych powinno zawierać, oprócz dokładnego tłumaczenia treści, dokładne przeniesienie wszelkich elementów emocjonalnych lub poglądów politycznych zawartych w tekście oryginalnym, tak aby czytelnik mógł prawidłowo odczytać intencję autora.
Generalnie tekst gazetowy charakteryzuje się dążeniem do zwięzłości i lakoniczności, co jest szczególnie widoczne w tytułach artykułów.
Krajowe cechy charakterystyczne komunikacji
Każdy naród ma swoje tradycje kulturowe, swój charakter narodowy. Nawet sąsiadujące ze sobą narody, które wyznają tę samą religię, często znacznie różnią się językiem i zwyczajami. Łatwo sobie wyobrazić trudności, jakie mogą się pojawić, gdy zachodni Europejczyk próbuje porozumieć się z obywatelem Japonii, kraju, który dopiero niedawno został odkryty przez Europejczyków i który do dziś pozostaje dla wielu ludzi niezrozumiałą i tajemniczą krainą. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat narodowych cech komunikacji w różnych krajach świata.

Tłumaczenie tekstu technicznego. Tłumaczenie techniczne.

W 1964 roku szóste wydanie radzieckiej Encyklopedii - Słownika Języków Obcych definiuje:
Technika - z greckiego technikē sztuka, rzemiosło, umiejętność - dziedzina działalności polegająca na wytwarzaniu zjawisk i przedmiotów, które nie występują naturalnie w przyrodzie, historycznie wykształcone zespoły narzędzi i umiejętności produkcyjnych, umożliwiające człowiekowi oddziaływanie na otoczenie w celu uzyskania dóbr materialnych. W znaczeniu ogólnym: pojazdy samochodowe, maszyny, urządzenia i wyposażenie.
Tłumaczenie techniczne - tłumaczenie służące do wymiany informacji fachowych, naukowych i technicznych pomiędzy osobami porozumiewającymi się w różnych językach oraz jeden z gatunków profesjonalnych tłumaczeń o tematyce technicznej.

Język literatury technicznej różni się od języka potocznego i literackiego pewnymi cechami leksykalnymi, gramatycznymi i stylistycznymi. Między tekstami technicznymi napisanymi w różnych językach występują znaczne różnice gramatyczne, które wynikają z osobliwości struktury gramatycznej języka lub norm i tradycji naukowego języka pisanego. Z tego powodu w tekstach fachowych w języku angielskim znacznie częściej niż w językach słowiańskich używane są formy bierne i bezosobowe czasowników, imiesłowy i specyficzne typy syntagm, zaimki osobowe itp.
W przypadku tłumaczenia tekstów fachowych zadanie stojące przed tłumaczem bezemocjonalnego tekstu fachowego jest prostsze - dokładne oddanie myśli autora i zachowanie w jak największym stopniu charakterystycznych cech jego oryginalnego stylu. Aby poprawnie zrozumieć tekst techniczny, tłumacz powinien znać temat i zagadnienie tekstu oraz towarzyszącą mu terminologię, co jest niezwykle ważne w tego typu tekstach.
Największą grupę stanowią terminy zaczerpnięte z języków obcych lub sztucznie utworzone przez naukowców na podstawie wyrażeń z łaciny i greki w miarę rozwoju nauki i techniki oraz powstawania nowych koncepcji naukowych.  Wiele terminów powstało zwłaszcza w Anglii w XVIII i XIX wieku, czyli w okresie szybkiego rozwoju wielu dyscyplin naukowych. Niektóre terminy z języka naukowców zaczęły przenikać do języka potocznego i stały się powszechnie znane i dostępne dla wszystkich. Terminy te szybko stały się powszechnie zrozumiałe, głównie ze względu na ich ścisły związek z najnowszymi odkryciami naukowymi, które przeszły do powszechnego użycia. Należy jednak zauważyć, że większość terminologii technicznej pozostaje niedostępna dla osób posługujących się językiem potocznym i jest zrozumiała jedynie dla ekspertów w danej dziedzinie.
Umiejętność analizowania struktury gramatycznej zdań w języku obcym i prawidłowego rozpoznawania trudności gramatycznych w tłumaczeniu oraz konstruowania zdań zgodnych z regułami języka i gatunku tłumaczenia jest niezbędnym warunkiem profesjonalnego tłumaczenia. Zakłada się, że tłumacz powinien dobrze znać cechy gramatyczne języka źródłowego, a także podstawowe teorie przekładu w ogóle i teorie przekładu technicznego w szczególności, jak również ekwiwalenty tłumaczeniowe gramatyki i słownictwa, transformacje tłumaczeniowe, różne sposoby tłumaczenia różnego rodzaju zjawisk językowych i mowy.


Dla tłumaczy literatury technicznej niezwykle ważna jest znajomość tematyki tłumaczonego tekstu. Tłumacz powinien znać tematykę, której dotyczy tłumaczony tekst. Podczas tłumaczenia konieczne jest prawidłowe rozumienie znaczenia zdań, relacji semantycznych między zdaniami oraz znaczenia elementów, które mają istotny wpływ na zrozumienie tekstu jako całości.
Jak wiadomo, angielski i polski (czy rosyjski) to języki należące nie tylko do różnych grup i rodzin językowych (indoeuropejskie rodziny językowe, pierwsza należy do germańskiej, druga do słowiańskiej), ale także do różnych typów strukturalnych języka. Pierwszy z nich charakteryzuje się występowaniem przede wszystkim mowy analitycznej, w której relacje gramatyczne w zdaniach przekazywane są swobodnie za pomocą morfemów gramatycznych, natomiast drugi to przede wszystkim język fleksyjny.
I tak w języku polskim brakuje artykulacji, gerundii, końcówek grup czasowych i perfektów, złożonych funkcji podmiotu i innych konstrukcji bezokolicznikowych, a w języku czeskim - określeń przysłówkowych teraźniejszych i przeszłych, kategorii rodzajowych rzeczowników i przymiotników itp. Pewne różnice występują w budowie zdania; w przeciwieństwie do języka polskiego, gdzie podmiot może często występować po czasowniku, w języku angielskim kolejność głównych części zdania jest wyraźnie jednolita i niezmienna, co może wymagać znacznej przebudowy zdania w tłumaczeniu.
Wiadomo, że tłumacz nie ma prawa dodawać nic od siebie do tłumaczonego tekstu. Wszelkie zmiany w znaczeniu i treści powinny być dodawane poza tekstem tłumaczenia - w odsyłaczach, przypisach, odwołaniach i komentarzach, które powinny znajdować się poza tekstem głównym. Transformacja materiału dodanego polega na wprowadzeniu do tłumaczenia pozycji leksykalnych niewystępujących w oryginale w celu odpowiedniego oddania znaczenia tłumaczonego zdania oryginalnego lub dostosowania się do norm mowy i języka występujących w kulturze języka przekładu.
W wielu językach istnieją wyrazy, które mają wyraźnie podobne brzmienie i często, choć nie z reguły, to samo znaczenie (tzw. internacjonalizmy i pseudointernacjonalizmy). Są to szczególnie często używane w literaturze przedmiotu, np. "teoria", "metoda", "eksperyment", "argument", "definicja" itp. Tłumaczenie słów z języka angielskiego na polski może być zaskakująco trudne dla początkujących tłumaczy, ponieważ znaczenia wielu terminów mogą się znacznie różnić. Dobrym przykładem jest słowo "actual", które nie oznacza, jak mogłoby się wydawać, "aktualny", ale "rzeczywisty", albo "correspondent", którego polskim odpowiednikiem nie jest "korespondent", ale słowo "odpowiadający".

Jeśli tłumacz natrafi w tekście oryginalnym na słowo, które jest podobne w swojej konotacji do jakiegokolwiek innego słowa w języku polskim, powinno to być dla niego sygnałem ostrzegawczym, aby zwrócił uwagę na znaczenie i specjalnie przeanalizował obce słowo, aby uniknąć błędów wynikających z niedokładnego przeniesienia wszystkich wartości i znaczeń, które to słowo wyraża.
Konsekwencją takiego nieostrożnego podejścia do tłumaczenia homonimów międzyjęzykowych - tzw. fałszywych przyjaciół tłumacza - może być nieuprawnione kopiowanie wyrazów, naruszenie kongruencji leksykalnej, stylistyczna nieadekwatność analogii, zniekształcenie znaczenia słów. Doświadczony tłumacz albo zna wszystkie możliwe przypadki homonimów międzyjęzykowych, albo ma świadomość, że niektóre słowa przez swoją formę zwiększają ryzyko błędnego tłumaczenia ze względu na mylące podobieństwo do konkretnych polskich słów. Dlatego nawet doświadczeni tłumacze nie unikają korzystania ze słowników, aby wyjaśnić dokładne znaczenie obcych słów. Mniej doświadczeni tłumacze, głównie z powodu braku czasu lub niechęci do korzystania ze słowników, znacznie częściej wpadają w pułapkę użycia w tłumaczeniu słowa, które jest jedynie zbliżone formą do swojego polskiego odpowiednika, ale ma zupełnie inne znaczenie.
Jedną z najczęstszych przyczyn braku tłumaczenia pozycji leksykalnych jest niechęć lub niezdolność tłumacza, zwłaszcza niedoświadczonego, do korzystania ze słowników w celu sprawdzenia swoich założeń i decyzji dotyczących użycia tego czy innego słowa. Tak jest często w przypadku wyrazów paronimicznych, czyli takich, które są bardzo podobne w brzmieniu, ale mają zupełnie inne znaczenie i często są mylone. Na przykład "economic" - ekonomiczny i "gospodarczy", "temporal" - czasowy i "temporary" - czasowy itp.


Tłumacz może wziąć jakieś słowo za paronim i przetłumaczyć je w złym znaczeniu. Takie błędnie dobrane słowo nazywa się "malapropizmem". Nawet zwykli użytkownicy języka angielskiego mogą mylić niektóre terminy o podobnej formie, dlatego aby uniknąć pomyłek, tworzone są katalogi i słowniki paronimów, dzięki którym można nauczyć się rozróżniać znaczenia słów paronimicznych.
Literatura techniczna jest dziedziną, w której powszechnie stosuje się różnego rodzaju skróty - zarówno te, które weszły do języka i są odnotowane w specjalistycznych słownikach, jak i skróty autorskie, stosowane tylko w szczególnych przypadkach i pojawiające się w nielicznych tekstach. W niektórych rodzajach tekstów skróty mogą stanowić nawet 50% wszystkich terminów i 15% wszystkich terminów zawartych w słownikach specjalistycznych.
Z punktu widzenia tłumacza prawidłowe rozwinięcie i tłumaczenie skrótów jest przydatne, ponieważ skróty mają zazwyczaj swoje pełne formy, specyficzne dla danego tekstu, które poprzez tłumaczenie pozwalają bez większych trudności zrozumieć ich znaczenie, tym bardziej, że w takich przypadkach nie zawsze pomocny może być słownik skrótów, w którym nie można ich znaleźć. Znaczna część skrótów używanych w literaturze anglojęzycznej jest jednojęzyczna, to znaczy, że mają różne znaczenia, ale ich forma graficzna jest taka sama. Może to stanowić szczególne wyzwanie dla tłumaczy, ponieważ w takich przypadkach czasami trudno jest określić znaczenie skrótu na podstawie samego jego kształtu.
Podstawowymi cechami tłumaczenia technicznego jest precyzja wypowiedzi, jasność definicji oraz jak największa zwięzłość i lakoniczność. Tłumacząc tekst techniczny, powinien jak najpełniej i najdokładniej wyrazić myśli autora, stosując formy autorskie charakterystyczne dla stylu naukowo-technicznego, nie pomijając w tłumaczeniu specyficznych cech językowych tekstu oryginalnego.