Tłumaczenia tekstów - ustnie, pisemnie

Ameryka Południowa

Kupujemy towary, produkty, magazyny....


W czasach międzynarodowych relacji gospodarczych towary, produkty i usługi przemieszczają się po całym świecie z kraju do kraju. Kupując ten czy inny towar, chcemy wiedzieć, z czego został on wykonany i jak się nim posługiwać. Bardzo często etykiety na kosmetycznych, chemicznych lub myjących środkach, pozostawiane są bez tłumaczeń. Niemożliwym staje się używanie preparatów medycznych pochodzących zza granicy. Jeśli nie przetłumaczona została instrukcja, nie wiadomo jak włączyć lub wyłączyć dane urządzenie, wszystko z powodu braku odpowiedniego języka w instrukcji itd.


Zgłaszajcie się do nas!


Nasze biuru tłumaczeń posiada ogromne doświadczenie w takich tłumaczeniach. Wystarczy dostarczyć instrukcję do naszego biura tłumaczeń lub zeskanować ją i wysłać drogą elektroniczną, a w odpowiednio krótkim czasie otrzymacie Państwo przetłumaczony tekst instrukcji towaru, czy też artykułu.
Listy..
Prywatna lub oficjalna korespondencja między osobami prywatnymi, lub organizacjami.
Korespondencja prywatna to korespondencja osobista pomiędzy dwojgiem ludzi, posiadająca charakter przyjacielski, odbywająca się pomiędzy krewnymi lub ludźmi bliskimi. Przy tłumaczeniu takich tekstów tłumacz powinien umieć odpowiednio przekazać sens i intonację zawarte w korespondencji z jednego języka na drugi.
Korespondencja oficjalna narzuca bardziej poważny, wyważony i bezemocjonalny język biznesowy, jak i odpowiedni, biznesowy styl pisania. Używana jest podczas negocjacji pomiędzy organizacjami, podczas zawierania transakcji, podczas procesów pracowniczych między partnerami itd. W tym wypadku tłumacz powinien płynnie władać językiem, w tym posługiwać się określeniami oficjalno-biznesowego języka, właściwego dla dokumentów. Powinien również zwrócić szczególną uwagę na to, aby prawidłowo przekazać podstawową funkcję oficjalnej korespondencji, jakim jest wiadomość.
Zarówno jedna, jak i druga korespondencja, zawierać może informacje poufne. W procesie tłumaczenia listów nasze biuro gwarantuje nieujawnianie informacji zawartych w korespondencji.


Magazyny, gazety...


Spodobał się Wam błyszczący magazyn z jasnymi i ciekawie napisanymi artykułami? A może chcecie przeczytać artykuł w gazecie, który wydaje się wam bardzo ważny, ale napisany jest w innym języku?
Nasze biuro tłumaczeń oferuje usługę tłumaczenia artykułów.
Tekst z gazety zawiera rząd charakterystycznych leksykalno-stylistycznych cech, odróżniających go od tekstu w stylu naukowo-technicznym.
W odróżnieniu od języka o zabarwieniu neutralnym, jaki występuje w tekstach naukowo-technicznych, język artykułów często charakteryzuje się emocjonalnym nasyceniem, co zbliża go do stylu języka literackiego. Spotykamy w nim porównania, metafory, idiomy, elementy humoru, sarkazmu, ironii, etc. Pełne tłumaczenie materiału prasowego oprócz dokładnego tłumaczenia treści, powinno zawierać w sobie również dokładny przekaz wszystkich emocjonalnych elementów lub poglądów politycznych zawartych w oryginalnym tekście tak, aby czytelnik był w stanie je odczytać właściwie z intencją autora.
Na ogól tekst gazety, cechuje się dążeniem do zwięzłości i lakoniczności, przy czym cecha ta widoczna jest szczególnie w tytułach artykułów. 
Narodowe cechy komunikacji
Każdy naród posiada swoje własne kulturowe tradycje, swój narodowy charakter. Nawet sąsiednie narody, które wyznają te samą religię, często posiadają znaczące rozbieżności w języku i obyczajach. Łatwo sobie wyobrazić, jakie trudności mogą wyniknąć, gdy mieszkaniec Europy Zachodniej spróbuje porozumieć się z obywatelem Japonii – kraju, który stosunkowo niedawno został odkryty przez Europejczyków i do dziś pozostaje dla wielu osób krajem niepojętym i tajemniczym. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat narodowych cech komunikacji w różnych krajach świata.

Tłumaczenie tekstu technicznego. Tłumaczenia techniczne.


W szóstym wydaniu sowieckiej encyklopedii – słownik języków obcych 1964 roku określa się to:
Technika – z greckiego technikē sztuka, rzemiosło, kunszt, umiejętność -dziedzina działalności, polegająca na wytwarzaniu zjawisk i przedmiotów niewystępujących naturalnie w przyrodzie, wytworzone historycznie zestawy instrumentów i umiejętności produkcyjnych, które umożliwiają ludziom wpływ na środowisko naturalne, w celu uzyskania dóbr materialnych. W ogólnym sensie: samochody, maszyny, urządzenia i elementy wyposażenia.
Tłumaczenie techniczne – tłumaczenie, wykorzystywane w celu wymiany specjalistycznych, naukowo-technicznych informacji pomiędzy ludźmi, porozumiewającymi się w różnych językach, oraz jeden z gatunków specjalistycznego tłumaczenia z zakresu tematów technicznych. 

Język literatury technicznej różni się od języka potocznego i języka literackiego określonymi leksykalnymi, gramatycznymi i stylistycznymi cechami. Pomiędzy tekstami technicznymi, napisanymi w różnych językach, istnieją znaczące różnice gramatyczne, spowodowane specyfiką struktury gramatycznej języka, czy też normami i tradycjami naukowego języka pisanego. Z tego powodu w angielskojęzycznych tekstach technicznych znacznie częściej niż w językach słowiańskich używa się formy biernej i bezosobowej formy czasownika, jak również imiesłowów i specyficznych rodzajów składni, zaimków osobowych itd.
Podczas tłumaczenia tekstów o charakterze technicznym, zadanie, stojące przed tłumaczem tekstu technicznego, pozbawionego emocjonalnego wydźwięku, staje się prostsze – dokładnie przekazać myśli autora, możliwie najbardziej zachowując właściwości jego oryginalnego stylu. Aby prawidłowo zrozumieć tekst techniczny, tłumacz powinien być zaznajomiony w przedmiocie i tematyce związanej z tekstem oraz towarzyszącej mu terminologii, z tego powodu, że w tekstach tego typu ma ona niezwykle wysokie znaczenie.
Największą grupę stanowią terminy, które są zaczerpnięte z języków obcych lub zostały sztucznie stworzone przez uczonych, na podstawie wyrażeń z łaciny i greki, wraz z rozwojem nauki i techniki i pojawieniem się nowych pojęć naukowych.  Szczególnie wiele terminów pojawiło się w Anglii w okresie XVIII i XIX wieku, w okresie szybkiego rozwoju wielu dziedzin nauki. Niektóre pojęcia z języka uczonych zaczęły przenikać do języka codziennego i stały się powszechnie znane i dostępne dla wszystkich. Takie terminy szybko stały się ogólnie zrozumiałe głównie za sprawą ścisłego związku z najnowszymi odkryciami naukowymi, które przeszły do użytku codziennego. Należy jednak zauważyć, że większość terminologii technicznej pozostaje niedostępna dla osób posługujących się językiem powszechnym i zrozumiała jest tylko dla ekspertów w danej branży. 
Koniecznym warunkiem tłumaczenia technicznego jest zdolność do prawidłowej analizy gramatycznej struktury zdań w języku obcym oraz prawidłowe rozpoznawanie trudności gramatycznych w tłumaczeniu i konstruowanie takich zdań, które są zgodne z zasadami języka i gatunkiem tłumaczenia. Zrozumiałe jest, że tłumacz powinien być dobrze zaznajomiony z gramatycznymi właściwościami języka źródłowego, a także z podstawowymi teoriami tłumaczeń ogólnych, a w szczególności tych dotyczących tłumaczenia technicznego, jak również ekwiwalentami tłumaczeniowymi gramatyki i słownictwa, transformacji tłumaczenia, różnych sposobów tłumaczenia różnego rodzaju zjawisk języka i mowy.


Dla tłumacza literatury technicznej niezwykle ważne jest znanie tematu, którego dotyczy tłumaczony tekst. Tłumacz powinien orientować się w tematyce, o której traktuje tekst przeznaczony do przetłumaczenia. W czasie tłumaczenia konieczne jest poprawne zrozumienie sensu zdań, semantycznych relacji pomiędzy zdaniami, jak i znaczenia elementów mających istotny wpływ na zrozumienie całości tekstu.
Jak wiadomo, angielski i polski (czy też rosyjski) to języki, które należą nie tylko do różnych grup i rodzin językowych (indoeuropejskie rodziny języków, w tym pierwszy do germańskich, drugi do słowiańskich), ale i do różnych strukturalnych typów języka. Pierwszy charakteryzuje się występowaniem przede wszystkim mowy analitycznej, gdzie relacje gramatyczne w zdaniach przekazywane są swobodnie poprzez morfemy gramatyczne, a drugi język to przede wszystkim mowa fleksyjna.
Tym sposobem, w języku polskim nie istnieją artykulacje, gerundia, formy czasowe czasownika grupy Contunuous i Perfect, skomplikowane cechy podmiotu i dodatkowe konstrukcje bezokoliczników, a w angielskim brakuje imiesłowów przysłówkowych współczesnych i uprzednich, kategorii rodzaju rzeczowników i przymiotników itd. Istnieją pewne różnice w budowie zdań, w odróżnieniu od polskiego, gdzie podmiot, często występować może po orzeczeniu, w angielskim porządek głównych części zdania jest znacząco ujednolicony i niezmienialny, co może wymagać znaczącej przebudowy zdania podczas tłumaczenia.
Wiadomą kwestią jest to, że tłumacz nie ma prawa dodać do tłumaczonego tekstu niczego od siebie. Wszelkie zmiany sensu i treści, powinny być  dodawane poza tekstem tłumaczenia - w odnośnikach, przypisach, linkach i komentarzach, które znajdować się powinny poza głównym tekstem. Transformacja kwestii dodanych zawiera się we wprowadzeniu do przekładu leksykalnych elementów, które nie występują w oryginale, w celu odpowiedniego przekazania sensu zdania oryginalnego, które jest tłumaczone, lub zgodność wypowiedzianych i językowych norm, istniejących w kulturze języka tłumaczenia.
W wielu językach istnieją słowa, które mają znacząco podobną formę dźwiękową i nierzadko, chociaż nie jest to regułą, identyczne znaczenie (tak zwane internacjonalizmy i pseudointernacjonalizmy). Szczególnie często są one używane w literaturze technicznej, np. „teoria”, „metoda”, „eksperyment”, „Argument”, „definicja” itd. Przekład słów z języka angielskiego na polski może sprawiać początkującym tłumaczom, co nie zaskakujące, sporo wyzwań, ponieważ znaczenia wielu wyrażeń mogą być bardzo różne. Dobrym przykładem jest wyraz „actual” co oznacza, nie tak jak by się wydawało, „aktualny”, a „rzeczywisty”, lub też „correspondent” którego polskim odpowiednikiem nie jest „korespondent”, a słowo „odpowiedni”.

Jeśli tłumacz spotka się w tekście oryginalnym ze słowem, które w wydźwięku podobne jest do jakiegokolwiek innego słowa w języku polskim, to powinien to być znak ostrzegawczy dla niego, aby zwrócił on uwagę na znaczenie i konkretnie przeanalizowanie obcego słowa, w celu uniknięcia błędów wynikających z niedokładnego przekazania wszystkich wyrażanych przez owo słowo wartości i znaczeń.
Skutkiem takiego nieostrożnego podejścia do tłumaczenia międzyjęzykowych homonimów, tak zwanych „fałszywych przyjaciół” tłumacza – może być nieuzasadnione kopiowanie słów, naruszenie zgodności leksykalnej, stylistyczna nieadekwatność analogii oraz wypaczenie znaczenia słów. Doświadczony tłumacz albo zna wszystkie możliwe przypadki międzyjęzykowych homonimów, albo zdaje sobie sprawę z tego, że niektóre słowa, poprzez swoją formę podnoszą ryzyko nieprawidłowego przetłumaczenia z powodu mylącego podobieństwa do konkretnych polskich słów. Z tego powodu nawet doświadczeni tłumacze nie rezygnują z korzystania ze słowników w celu dokładnego wyjaśnienia znaczeń obcych słów. Mniej doświadczeni tłumacze, szczególnie z powodu braku czasu lub niechęci do korzystania ze słowników, znacznie częściej ryzykują popadnięcie w pułapkę w postaci użycia w tłumaczeniu słowa jedynie podobnego w formie do odpowiednika w języku polskim, ale o zupełnie innym znaczeniu.
Jedną z najczęstszych przyczyn nieadekwatnego tłumaczenia pozycji leksykalnych jest brak chęci lub możliwości tłumacza, szczególnie niedoświadczonego, w posługiwaniu się słownikami, w celu sprawdzenia swoich przypuszczeń i decyzji związanych z użyciem tego, lub innego słowa. Dość często ma to miejsce w przypadku słów paronimicznych, to znaczy słów, które są bardzo podobne do innego brzmieniem, ale mające zupełnie inne znaczenie i często mylone. Dla przykładu „economic” - ekonomiczny (gospodarczy) i „economical” - ekonomiczny (oszczędny), „temporal” -doczesny i „temporary” - czasowy itd. 


Tłumacz może przyjąć określone słowo za jego paronim i tym sposobem przełoży je w błędnym znaczeniu. Takie wybrane omyłkowo słowo nosi nazwę „malapropizmu”. Nawet osoby na codzień używające języka angielskiego, mogą mylić niektóre podobne w formie wyrażenia i z tego powodu w celu zapobiegnięcia błędów, tworzy się spisy i słowniki paronimów, aby nauczyć się odróżniania od siebie znaczeń słów paronimicznych.
Literatura techniczna jest sferą, w której szeroko używane są różnego rodzaju skróty – zarówno takie, które weszły w język i zapisały się w specjalistycznych słownikach, jak również skróty autorskie, które używane są tylko w konkretnych przypadkach i występują zaledwie w niewielu tekstach. W niektórych rodzajach tekstów skróty mogą zawierać nawet do 50 procent wszystkich wyrażeń i 15 procent wszystkich wyrażeń zawartych w słownikach specjalistycznych.
Z punktu widzenia tłumaczenia, właściwe rozwinięcie i przetłumaczenie skrótów jest celowe z tego powodu, że na ogół, skróty mają swoje własne pełne formy, właściwe dla konkretnego tekstu, co dzięki przetłumaczeniu pozwala na zrozumienie ich sensu bez większych przeszkód, zwłaszcza że w takich przypadkach, nie zawsze mogą się okazać pomocne słowniki tłumaczeniowe skrótów, w których mogą się one nie znaleźć. Znacząca część skrótów, używanych w angielskiej literaturze technicznej, jest jednobrzmiąca, to znaczy posiada różne znaczenie, ale jest identyczna w formie graficznej. Może być to szczególnym wyzwaniem dla tłumaczącego, ponieważ w takich przypadkach czasami trudno jest określić znaczenie skrótu przy pomocy jedynie jego formy. 
Podstawowymi cechami tłumaczenia technicznego są  precyzja wyrażeń, przejrzystość definicji oraz możliwie duża zwięzłość i lakoniczność. Podczas tłumaczenia tekstu technicznego tłumacz powinien kompletnie i możliwie dokładnie przekazać myśli autora, używając jego form, charakterystycznych dla naukowo-technicznego stylu i nie pomijając w tłumaczeniu specyficznych językowych cech tekstu oryginalnego.