Wiza do Turkmenistanu

Wiza

Wizy turystyczne potrzebne do wjazdu na teren Turkmenistanu są wydawane obcokrajowcom przez urzędy konsularne, czy też przedstawicielstwa dyplomatyczne Turkmenistanu w wielu krajach. Wizę można uzyskać również w specjalnym oddziale konsularnym w porcie lotniczym im. S. Turkmenbaszy w mieście Aszchabad. Aby tego dokonać konieczne będzie posiadanie dokumentu potwierdzającego wsparcie wizowe (zaproszenie turystyczne) od akredytowanego biura podróży.

Zaproszenie to wydaje jedynie Państwowy Urząd od spraw Migracji w Turkmenistanie. Średni czas oczekiwania na jego otrzymanie to około 3 tygodnie.

Wiza do Turkmenistanu to dokument, który daje prawo cudzoziemcom do przemieszczania się po terytorium tego kraju, wyjeżdżania z niego ,jak i przejazdu tranzytowego przez Turkmenistan.

Wszyscy obywatele polscy muszą uzyskać wizę, aby wjechać do Turkmenistanu. Wyjątek stanowią posiadacze paszportów urzędowych i dyplomatycznych.

Aby uzyskać wizę do Turkmenistanu, konieczne jest zwrócenie się z wnioskiem do konsulatu lub dyplomatycznego przedstawicielstwa Turkmenistanu. Wystąpić o wizę należy z dużym zapasem czasowym. Wizy do Turkmenistanu klasyfikuje się w zależności od celu podróży wnioskodawców oraz okresu ich planowanego pobytu na terytorium kraju.

W ten sposób wizy dzielą się na:

1. – Typ A, B przewidziany dla wiz tranzytowych

2. – Typ, przewidziany dla wiz krótkoterminowych

3. – Typ D, związany z wizami krajowymi.

Dużą popularnością cieszą się wizy krótkoterminowe.  Obejmują one najczęstsze typy wiz: turystyczne, gościnne i biznesowe.

Wizy mogą się również dzielić w zależności od koniecznej ilości podróży. Będą to wizy wielorazowego i jednorazowego wjazdu. Wizy jednorazowego wjazdu dają prawo na tylko jedną podróż do Turkmenistanu, a wielokrotne na większą ich ilość w okresie ważności otrzymanej wizy. Istnieje też szereg innych wiz przygotowanych na potrzeby podróży do Turkmenistanu.

Typy tych wiz są następujące:

 • - wizy turystyczne (kategoria wiz TU);
 • - wizy osobiste (kategoria wiz PR);
 • - wizy biznesowe (kategoria wiz BS);
 • - wizy tranzytowe (kategoria wiz TR);
 • - wizy pracownicze (kategoria wiz WP);
 • - wizy studenckie (kategoria wiz ST);
 • - wizy urzędowe (kategoria wiz OF);
 • - wizy dyplomatyczne (kategoria wiz DP);
 • - wizy zdrowotne (kategoria wiz HL);
 • - wizy kierowców (kategoria wiz DR);
 • - wizy wyjazdowe (kategoria wiz EX);

Rozpatrzenie wniosku o wizę trwa najczęściej około 10 dni (kalendarzowych), licząc od momentu dostarczenia niezbędnych dla tego procesu dokumentów. Wizę udostępnia się do rąk własnych, jedynie poprzez osobiste spotkanie z Konsulem Turkmenistanu. Możliwe jest dostarczenie dokumentów poprzez osoby trzecie, ale jedynie na podstawie prawidłowo napisanego pełnomocnictwa. Jeśli wnioskodawca jest osobą prywatną, w takim przypadku pełnomocnictwo należy poświadczyć notarialnie. Jeśli wymagana jest wiza dla celów związanych z działalnością gospodarczą lub podróżą służbową, to niezbędne jest zezwolenie wydane przez firmę lub organizację powierniczą wraz z mokrą pieczęcią i podpisem dyrektora, jak również z zawarciem informacji o danych osobowych powiernika.


Dokumenty

Lista niezbędnych dokumentów dla uzyskania wizy:

 • Kopia waszego paszportu (zeskanowana), w kolorze i  w dobrej jakości.
 • Jedno zdjęcie (zeskanowane) w kolorze, o rozmiarach 3x4.
 • Ankieta wizowa wypełniona bez błędów.
 • Zaświadczenie z pracy ukazujące zajmowane stanowisko, ubezpieczenie z miejsca pracy (skan).
 • Informacja o planowanym czasie przebywania w Turkmenistanie.
 • Szczegółowy plan trasy waszej podróży, jak również miejsca, które planuje się odwiedzić w Turkmenistanie.

Do głównej listy dokumentów potrzebnych dla wizy do Turkmenistanu wchodzą również:

 • - Paszport wnioskodawcy. Termin jego ważności musi być nie krótszy niż 6 miesięcy. Jeśli stary paszport został unieważniony lub wyrobiono nowy, potrzebne będzie również złożenie wniosku o przedłużenie ważności wizy do Turkmenistanu.  
 • - Kserokopie paszportu wnioskodawcy, w szczególności tych stron, gdzie znajdują się pieczątki wizowe (w dwóch egzemplarzach).
 • - kserokopia dowodu osobistego.
 • - wypełniona prawidłowo ankieta wizowa w dwóch egzemplarzach. Ankietę wypełnić należy w oddziale konsularnym. Nie przyjmuje się kopii ankiet.
 • Fotografie o rozmiarze standardowym (3,5 na 4,5 cm), możliwie najnowsze.
 • - zaświadczenie z miejsca pracy wnioskodawcy. Przygotowane według ustalonego wzoru, na papierze firmowym z mokrą pieczęcią, obowiązkowo wymagane jest ukazanie adresu i numeru telefonu firmy, jak również zawarcie informacji o wynagrodzeniu otrzymywanym przez wnioskodawcę, które nie może być niższe niż 400$ miesięcznie.

Dokumenty dodatkowe dla wizy do Turkmenistanu:

- Zaproszenie lub voucher od biura turystycznego, które jest oficjalnie zarejestrowane w Turkmenistanie, i posiada licencję na działalność turystyczną na terenie kraju.

Dodatkowe dokumenty dla wizy gościnnej:

- zaproszenie w oryginale od osoby fizycznej, zgodne z wymaganiami Państwowej służby od spraw rejestracji cudzoziemców i przygotowane w należyty sposób.

Dodatkowe dokumenty dla wizy biznesowej.

- oryginał zaproszenia od osoby prawnej, które jest zgodne z wymaganiami Państwowej służby Turkmenistanu od spraw rejestracji cudzoziemców i przygotowane w należyty sposób.

Co jest potrzebne niepracującym wnioskodawcom dla otrzymania wizy do Turkmenistanu?

- Zaświadczenie, wydane z miejsca pracy sponsora wycieczki (jednego z krewnych), gdzie obowiązkowo zawarte są informacje o wykonywanym stanowisku i otrzymywanej wypłacie (Powinna wynosić nie mniej niż 400$ USA) – kopia indeksu studenckiego lub certyfikatu emerytalnego.

Co jest potrzebne dzieciom wjeżdżającym do Turkmenistanu?

1. Własny paszport dziecka (jeśli dziecko nie posiada jeszcze paszportu, to powinno być wpisane w paszport swojego rodzica). Oryginał i kopia aktu urodzenia dziecka.

2. Oryginał i kopia aktu małżeństwa rodziców dziecka lub zaświadczenie o rozwodzie.

3. Fotografie w kolorze w liczbie 2 sztuk, możliwie jak najnowsze.

4. Notarialnie potwierdzona zgoda na wyjazd dziecka poza granicę kraju od jednego z rodziców (jeśli podróżuje z drugim rodzicem) lub od dwojga rodziców (jeśli wyjeżdża z kimś innym).

5. Warunkiem obowiązkowym jest wskazanie dziecka w zaproszeniu.

Jeśli wiza do Turkmenistanu jest potrzebna w celu odwiedzin mogiły bliskiego krewnego:

1. Oryginał i kserokopia paszportu wnioskodawcy, tych stron, gdzie znajdują się pieczątki wizowe (2 egzemplarze)

2. Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy.

3. Fotografia w kolorze o rozmiarze 3,5 x 4,5 cm, możliwie jak najnowsza (1 sztuka).

4. Podanie

5. Kserokopia aktu urodzenia / zaświadczenie o ślubie (lub rozwodzie), w dwóch egzemplarzach.

6. Kserokopia aktu zgonu bliskiego krewnego i zaświadczenie potwierdzające pochówek, w dwóch egzemplarzach.

7. Zaświadczenie, wydane z miejsca pracy i spełniające wszystkie wymagania.

8. Wniosek o wydanie wizy

9. Własna kartka papieru.

Jeśli wnioskodawcą jest emeryt lub rencista

– potrzebna będzie kserokopia zaświadczenia emerytalnego.

Jeśli wiza do Turkmenistanu potrzebna jest w celach zdrowotnych dla podróży do sanatorium lub uzdrowiska, konieczne będzie dodatkowo dostarczyć poniższe dokumenty:

- petycja wnioskodawcy, przygotowana w formie pisemnej: - skierowanie od instytucji medycznej w

pobliżu zamieszkania – karta sanatoryjna z instytucji medycznej, gdzie odbyło się badanie. – list potwierdzenie, wydane przez instytucję przyjmującą.

Możliwe jest otrzymanie wizy po przybyciu do międzynarodowego portu lotniczego w mieście Aszchabad. W takim wypadku należy ukazać:

- Oryginał i kserokopię paszportu wnioskodawcy, tych stron, gdzie znajdują się pieczątki wizowe (w 2egzemplarzach) – oryginał i kserokopię zaproszenia do Turkmenistanu od osoby fizycznej lub prawnej, które przygotowane jest z wymaganymi zasadami i zgodne z wytycznymi Państwowego Urzędu Migracyjnego w Turkmenistanie.

Cechy szczególne wizy do Turkmenistanu.

Informacje o dokładnej dacie przybycia oraz punkcie granicznym, przez który wnioskujący zamierza przedostać się do kraju, należy dostarczyć przynajmniej na trzy dni do wyjazdu.

W czasie przebywania w Turkmenistanie turyści powinni mieć ze sobą planowaną trasę podróży. Jest ona wydawana po przybyciu na granicę poprzez przedstawicieli naszej firmy w Turkmenistanie.

Po przyjeździe do Turkmenistanu wszyscy cudzoziemcy zobowiązani są przejść prostą rejestrację w GTP „NIKITAPIERVYJHAYAT”, w ciągu trzech dni roboczych. Dodatkowo przy rejestracji konieczne jest złożenie dwóch zdjęć (rozmiar 3x4cm.)

Również jednym z wielu obowiązkowych warunków dla turystów jest nocleg w hotelu, hostelu w okresie całego pobytu na terenie Turkmenistanu.

Wszyscy turyści w czasie odwiedzin przygranicznych lub innych chronionych stref Turkmenistanu, czy też przy wyjeździe z miasta, powinni być pod opieką przewodnika – pracownika biura turystycznego.

Jeśli dojdzie do rezygnacji z wycieczki, za pracę pobiera się 150$ amerykańskich, cała pozostała suma jest zwracana.

W momencie dostarczenia wniosku o wizę do Turkmenistanu w oddziale konsularnym uiszcza się opłatę konsularną. Opłaty dokonuje się w walucie amerykańskiego dolara ($). Jeśli zdarzy się, że nie otrzymają Państwo wizy z powodu anulowania któregoś z działań konsularnych, opłata konsularna nie zostanie zwrócona.

Istnieje możliwość uzyskania wizy do Turkmenistanu na samej granicy. Otrzymuje się ją wtedy na 10 dni. W tym celu koniecznym jest mieć przy sobie kserokopię zaproszenia do Turkmenistanu od osoby fizycznej lub prawnej, które przygotowane jest z wymaganymi zasadami i zgodne z wytycznymi

Państwowego Urzędu Migracyjnego w Turkmenistanie. Taka „natychmiastowa” wiza wiąże się z opłatą konsularną w wysokości 155$ USA.

Każdy cudzoziemiec przybywający do Turkmenistanu może zostać zawrócony w trybie pilnym na swój

własny koszt, jeśli nie będzie miał przy sobie wymaganych do wkroczenia na teren kraju

dokumentów.

Gdy pobyt cudzoziemca w Turkmenistanie będzie dłuższy niż 3 dni, należy dokonać rejestracji na podstawie swojego paszportu w Turkmeńskim Urzędzie od spraw Turystyki i Sportu. Przedłużenie ważności wizy może być dokonane na miejscu. W tym celu należy zwrócić się do Ministerstwa Spraw

Zagranicznych oraz uiścić opłatę  w wysokości 35$. 

Oficjalne zasady głoszą, że wiza turkmeńska funkcjonuje na terytorium całego kraju, ale konieczne jest uzyskanie specjalnego pozwolenia w celu odwiedzin takich miast jak: Atamyrat, Daszoguz, Serakse, Serhetabad i Czelekene. Zezwolenia te wydawane są z góry przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turkmenistanu.

Cudzoziemcy, którzy przebywają w Turkmenistanie w okresie dłuższym niż 3 miesiące, powinni dostarczyć wyniki badań potwierdzające brak zarażenia wirusem HIV. 

Na potrzeby odwiedzenia mogił bliskich krewnych można otrzymać wizę do 7 dni, nie częściej jednak niż raz w roku. Należy zaznaczyć, że polityka wizowa Turkmenistanu dość często ulega zmianom. W związku z tym, przed każdą planowaną podróżą należy sprawdzić odpowiednio wcześnie czy wszystkie informacje są zgodne ze stanem faktycznym w Wydziale Konsularnym Turkmenistanu.

Szukaj w serwisie

Zamówienie wiz

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
   d8888  888888888  .d8888b.  .d8888b. 
d8P888 888 d88P Y88b d88P Y88b
d8P 888 888 888 888
d8P 888 8888888b. .d88P 888d888b.
d88 888 "Y88b .od888P" 888P "Y88b
8888888888 888 d88P" 888 888
888 Y88b d88P 888" Y88b d88P
888 "Y8888P" 888888888 "Y8888P"


Enter the code depicted in ASCII art style.

Doradca w sprawach Turkmenistanu