Wiza do Turkmenistanu dla polaków i cudzoziemców

Wizy

  Wiza do Turkmenistanu Turkmenistanu dla  polaków i cudzoziemców: 

   

  Wizy turystyczne potrzebne do wjazdu na teren Turkmenistanu są wydawane obcokrajowcom przez urzędy konsularne, czy też przedstawicielstwa dyplomatyczne Turkmenistanu w wielu krajach. Wizę można uzyskać również w specjalnym oddziale konsularnym w porcie lotniczym im. S. Turkmenbaszy w mieście Aszchabad. Aby tego dokonać konieczne będzie posiadanie dokumentu potwierdzającego wsparcie wizowe (zaproszenie turystyczne) od akredytowanego biura podróży.

  Zaproszenie to wydaje jedynie Państwowy Urząd od spraw Migracji w Turkmenistanie. Średni czas oczekiwania na jego otrzymanie to około 3 tygodnie.

  Wiza do Turkmenistanu to dokument, który daje prawo cudzoziemcom do przemieszczania się po terytorium tego kraju, wyjeżdżania z niego ,jak i przejazdu tranzytowego przez Turkmenistan.

  Wszyscy obywatele polscy muszą uzyskać wizę, aby wjechać do Turkmenistanu. Wyjątek stanowią posiadacze paszportów urzędowych i dyplomatycznych.

  Aby uzyskać wizę do Turkmenistanu, konieczne jest zwrócenie się z wnioskiem do konsulatu lub dyplomatycznego przedstawicielstwa Turkmenistanu. Wystąpić o wizę należy z dużym zapasem czasowym. Wizy do Turkmenistanu klasyfikuje się w zależności od celu podróży wnioskodawców oraz okresu ich planowanego pobytu na terytorium kraju.

  W ten sposób wizy dzielą się na:

  1. – Typ A, B przewidziany dla wiz tranzytowych

  2. – Typ, przewidziany dla wiz krótkoterminowych

  3. – Typ D, związany z wizami krajowymi.

  Dużą popularnością cieszą się wizy krótkoterminowe.  Obejmują one najczęstsze typy wiz: turystyczne, gościnne i biznesowe.

  Wizy mogą się również dzielić w zależności od koniecznej ilości podróży. Będą to wizy wielorazowego i jednorazowego wjazdu. Wizy jednorazowego wjazdu dają prawo na tylko jedną podróż do Turkmenistanu, a wielokrotne na większą ich ilość w okresie ważności otrzymanej wizy. Istnieje też szereg innych wiz przygotowanych na potrzeby podróży do Turkmenistanu.

  Typy tych wiz są następujące:

  • - wizy turystyczne (kategoria wiz TU);
  • - wizy osobiste (kategoria wiz PR);
  • - wizy biznesowe (kategoria wiz BS);
  • - wizy tranzytowe (kategoria wiz TR);
  • - wizy pracownicze (kategoria wiz WP);
  • - wizy studenckie (kategoria wiz ST);
  • - wizy urzędowe (kategoria wiz OF);
  • - wizy dyplomatyczne (kategoria wiz DP);
  • - wizy zdrowotne (kategoria wiz HL);
  • - wizy kierowców (kategoria wiz DR);
  • - wizy wyjazdowe (kategoria wiz EX);

  Rozpatrzenie wniosku o wizę trwa najczęściej około 10 dni (kalendarzowych), licząc od momentu dostarczenia niezbędnych dla tego procesu dokumentów. Wizę udostępnia się do rąk własnych, jedynie poprzez osobiste spotkanie z Konsulem Turkmenistanu. Możliwe jest dostarczenie dokumentów poprzez osoby trzecie, ale jedynie na podstawie prawidłowo napisanego pełnomocnictwa. Jeśli wnioskodawca jest osobą prywatną, w takim przypadku pełnomocnictwo należy poświadczyć notarialnie. Jeśli wymagana jest wiza dla celów związanych z działalnością gospodarczą lub podróżą służbową, to niezbędne jest zezwolenie wydane przez firmę lub organizację powierniczą wraz z mokrą pieczęcią i podpisem dyrektora, jak również z zawarciem informacji o danych osobowych powiernika.

Pośrednictwo

  Dokumenty

  Lista niezbędnych dokumentów dla uzyskania wizy:

  • Kopia waszego paszportu (zeskanowana), w kolorze i  w dobrej jakości.
  • Jedno zdjęcie (zeskanowane) w kolorze, o rozmiarach 3x4.
  • Ankieta wizowa wypełniona bez błędów.
  • Zaświadczenie z pracy ukazujące zajmowane stanowisko, ubezpieczenie z miejsca pracy (skan).
  • Informacja o planowanym czasie przebywania w Turkmenistanie.
  • Szczegółowy plan trasy waszej podróży, jak również miejsca, które planuje się odwiedzić w Turkmenistanie.

  Do głównej listy dokumentów potrzebnych dla wizy do Turkmenistanu wchodzą również:

  • - Paszport wnioskodawcy. Termin jego ważności musi być nie krótszy niż 6 miesięcy. Jeśli stary paszport został unieważniony lub wyrobiono nowy, potrzebne będzie również złożenie wniosku o przedłużenie ważności wizy do Turkmenistanu.  
  • - Kserokopie paszportu wnioskodawcy, w szczególności tych stron, gdzie znajdują się pieczątki wizowe (w dwóch egzemplarzach).
  • - kserokopia dowodu osobistego.
  • - wypełniona prawidłowo ankieta wizowa w dwóch egzemplarzach. Ankietę wypełnić należy w oddziale konsularnym. Nie przyjmuje się kopii ankiet.
  • Fotografie o rozmiarze standardowym (3,5 na 4,5 cm), możliwie najnowsze.
  • - zaświadczenie z miejsca pracy wnioskodawcy. Przygotowane według ustalonego wzoru, na papierze firmowym z mokrą pieczęcią, obowiązkowo wymagane jest ukazanie adresu i numeru telefonu firmy, jak również zawarcie informacji o wynagrodzeniu otrzymywanym przez wnioskodawcę, które nie może być niższe niż 400$ miesięcznie.

  Dokumenty dodatkowe dla wizy do Turkmenistanu:

  - Zaproszenie lub voucher od biura turystycznego, które jest oficjalnie zarejestrowane w Turkmenistanie, i posiada licencję na działalność turystyczną na terenie kraju.

  Dodatkowe dokumenty dla wizy gościnnej:

  - zaproszenie w oryginale od osoby fizycznej, zgodne z wymaganiami Państwowej służby od spraw rejestracji cudzoziemców i przygotowane w należyty sposób.

  Dodatkowe dokumenty dla wizy biznesowej.

  - oryginał zaproszenia od osoby prawnej, które jest zgodne z wymaganiami Państwowej służby Turkmenistanu od spraw rejestracji cudzoziemców i przygotowane w należyty sposób.

  Co jest potrzebne niepracującym wnioskodawcom dla otrzymania wizy do Turkmenistanu?

  - Zaświadczenie, wydane z miejsca pracy sponsora wycieczki (jednego z krewnych), gdzie obowiązkowo zawarte są informacje o wykonywanym stanowisku i otrzymywanej wypłacie (Powinna wynosić nie mniej niż 400$ USA) – kopia indeksu studenckiego lub certyfikatu emerytalnego.

  Co jest potrzebne dzieciom wjeżdżającym do Turkmenistanu?

  1. Własny paszport dziecka (jeśli dziecko nie posiada jeszcze paszportu, to powinno być wpisane w paszport swojego rodzica). Oryginał i kopia aktu urodzenia dziecka.

  2. Oryginał i kopia aktu małżeństwa rodziców dziecka lub zaświadczenie o rozwodzie.

  3. Fotografie w kolorze w liczbie 2 sztuk, możliwie jak najnowsze.

  4. Notarialnie potwierdzona zgoda na wyjazd dziecka poza granicę kraju od jednego z rodziców (jeśli podróżuje z drugim rodzicem) lub od dwojga rodziców (jeśli wyjeżdża z kimś innym).

  5. Warunkiem obowiązkowym jest wskazanie dziecka w zaproszeniu.

  Jeśli wiza do Turkmenistanu jest potrzebna w celu odwiedzin mogiły bliskiego krewnego:

  1. Oryginał i kserokopia paszportu wnioskodawcy, tych stron, gdzie znajdują się pieczątki wizowe (2 egzemplarze)

  2. Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy.

  3. Fotografia w kolorze o rozmiarze 3,5 x 4,5 cm, możliwie jak najnowsza (1 sztuka).

  4. Podanie

  5. Kserokopia aktu urodzenia / zaświadczenie o ślubie (lub rozwodzie), w dwóch egzemplarzach.

  6. Kserokopia aktu zgonu bliskiego krewnego i zaświadczenie potwierdzające pochówek, w dwóch egzemplarzach.

  7. Zaświadczenie, wydane z miejsca pracy i spełniające wszystkie wymagania.

  8. Wniosek o wydanie wizy

  9. Własna kartka papieru.

  Jeśli wnioskodawcą jest emeryt lub rencista

  – potrzebna będzie kserokopia zaświadczenia emerytalnego.

  Jeśli wiza do Turkmenistanu potrzebna jest w celach zdrowotnych dla podróży do sanatorium lub uzdrowiska, konieczne będzie dodatkowo dostarczyć poniższe dokumenty:

  - petycja wnioskodawcy, przygotowana w formie pisemnej: - skierowanie od instytucji medycznej w

  pobliżu zamieszkania – karta sanatoryjna z instytucji medycznej, gdzie odbyło się badanie. – list potwierdzenie, wydane przez instytucję przyjmującą.

  Możliwe jest otrzymanie wizy po przybyciu do międzynarodowego portu lotniczego w mieście Aszchabad. W takim wypadku należy ukazać:

  - Oryginał i kserokopię paszportu wnioskodawcy, tych stron, gdzie znajdują się pieczątki wizowe (w 2egzemplarzach) – oryginał i kserokopię zaproszenia do Turkmenistanu od osoby fizycznej lub prawnej, które przygotowane jest z wymaganymi zasadami i zgodne z wytycznymi Państwowego Urzędu Migracyjnego w Turkmenistanie.

Wniosek

 • Cechy szczególne wizy do Turkmenistanu.

  Informacje o dokładnej dacie przybycia oraz punkcie granicznym, przez który wnioskujący zamierza przedostać się do kraju, należy dostarczyć przynajmniej na trzy dni do wyjazdu.

  W czasie przebywania w Turkmenistanie turyści powinni mieć ze sobą planowaną trasę podróży. Jest ona wydawana po przybyciu na granicę poprzez przedstawicieli naszej firmy w Turkmenistanie.

  Po przyjeździe do Turkmenistanu wszyscy cudzoziemcy zobowiązani są przejść prostą rejestrację w GTP „NIKITAPIERVYJHAYAT”, w ciągu trzech dni roboczych. Dodatkowo przy rejestracji konieczne jest złożenie dwóch zdjęć (rozmiar 3x4cm.)

  Również jednym z wielu obowiązkowych warunków dla turystów jest nocleg w hotelu, hostelu w okresie całego pobytu na terenie Turkmenistanu.

  Wszyscy turyści w czasie odwiedzin przygranicznych lub innych chronionych stref Turkmenistanu, czy też przy wyjeździe z miasta, powinni być pod opieką przewodnika – pracownika biura turystycznego.

  Jeśli dojdzie do rezygnacji z wycieczki, za pracę pobiera się 150$ amerykańskich, cała pozostała suma jest zwracana.

  W momencie dostarczenia wniosku o wizę do Turkmenistanu w oddziale konsularnym uiszcza się opłatę konsularną. Opłaty dokonuje się w walucie amerykańskiego dolara ($). Jeśli zdarzy się, że nie otrzymają Państwo wizy z powodu anulowania któregoś z działań konsularnych, opłata konsularna nie zostanie zwrócona.

  Istnieje możliwość uzyskania wizy do Turkmenistanu na samej granicy. Otrzymuje się ją wtedy na 10 dni. W tym celu koniecznym jest mieć przy sobie kserokopię zaproszenia do Turkmenistanu od osoby fizycznej lub prawnej, które przygotowane jest z wymaganymi zasadami i zgodne z wytycznymi

  Państwowego Urzędu Migracyjnego w Turkmenistanie. Taka „natychmiastowa” wiza wiąże się z opłatą konsularną w wysokości 155$ USA.

  Każdy cudzoziemiec przybywający do Turkmenistanu może zostać zawrócony w trybie pilnym na swój

  własny koszt, jeśli nie będzie miał przy sobie wymaganych do wkroczenia na teren kraju

  dokumentów.

  Gdy pobyt cudzoziemca w Turkmenistanie będzie dłuższy niż 3 dni, należy dokonać rejestracji na podstawie swojego paszportu w Turkmeńskim Urzędzie od spraw Turystyki i Sportu. Przedłużenie ważności wizy może być dokonane na miejscu. W tym celu należy zwrócić się do Ministerstwa Spraw

  Zagranicznych oraz uiścić opłatę  w wysokości 35$. 

  Oficjalne zasady głoszą, że wiza turkmeńska funkcjonuje na terytorium całego kraju, ale konieczne jest uzyskanie specjalnego pozwolenia w celu odwiedzin takich miast jak: Atamyrat, Daszoguz, Serakse, Serhetabad i Czelekene. Zezwolenia te wydawane są z góry przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turkmenistanu.

  Cudzoziemcy, którzy przebywają w Turkmenistanie w okresie dłuższym niż 3 miesiące, powinni dostarczyć wyniki badań potwierdzające brak zarażenia wirusem HIV. 

  Na potrzeby odwiedzenia mogił bliskich krewnych można otrzymać wizę do 7 dni, nie częściej jednak niż raz w roku. Należy zaznaczyć, że polityka wizowa Turkmenistanu dość często ulega zmianom. W związku z tym, przed każdą planowaną podróżą należy sprawdzić odpowiednio wcześnie czy wszystkie informacje są zgodne ze stanem faktycznym w Wydziale Konsularnym Turkmenistanu.

Wzor wizy

  Ważne dokumenty

  Szukaj w serwisie

  Doradca w sprawach Turkmenistanu

  Konsultacje i odpowiedzi

  Przygotować zaproszenie gościnne i wysłać do niego.

  Jak najbardziej mozemy pomoc i dostać wizy do Turkmenistanu. Prosze kontaktowa się  z naszymi doradcami pod telefonem na...